tekening

Motorische ontwikkelingsproblemen

Wat is een motorische ontwikkelingsachterstand?

De motorische ontwikkeling is niet losstaand te zien van ontwikkeling op andere domeinen (de sociaal-emotionele en de spraak-taal ontwikkeling). Er is veel variatie in de motorische ontwikkeling van een kind. Of een kind een normale ontwikkeling doormaakt hangt af van vele factoren, waaronder erfelijkheid, mogelijkheden vanuit de omgeving en persoonlijke factoren van het kind. De vraag die veel ouders stellen: “loopt mijn kind achter in zijn ontwikkeling, of is dit normaal?” is dus niet eenvoudig te beantwoorden. De kinderfysiotherapeut is de specialist op het gebied van bewegen en motorische ontwikkeling. Om te bepalen of er sprake is van een afwijkende motorische ontwikkeling heeft de kinderfysiotherapeut beschikking tot verschillende motorische tests. Hiermee kan het kind met leeftijdsnoten vergeleken worden, of met zichzelf, om eventuele vooruitgang of achteruitgang te meten. Daarnaast beoordeelt de kinderfysiotherapeut de kwaliteit van de bewegingen die het kind maakt. Hierdoor is de kinderfysiotherapeut in staat om per kind te bekijken of de vaardigheden die hij/zij laat zijn binnen de norm vallen of afwijkend zijn. 

Wij kunnen uw kind verder helpen!

Bij sommige kinderen verloopt de motorische ontwikkeling anders dan normaal. Het kan zijn dat een kind erg laat pas gaat zitten, kruipen of lopen.                       

Billenschuiven is een manier van voortbewegen, waarbij het kind zich verplaatst in een zittende houding. Veel kinderen beginnen met rollen en tijgeren en gaan daarna over op kruipen om zich te verplaatsen. Sommige kinderen kiezen echter voor een alternatieve manier, billenschuiven is zo’n alternatieve manier, en is meestal een voorbeeld van een variatie binnen de normale ontwikkeling van kinderen.

lees verder op dekinderfysiotherapeut.com

Schrijven Ook problemen met het aanleren van vaardigheden zoals schrijven, kunnen problemen geven. Schrijven wordt nog steeds gezien als een belangrijk communicatiemiddel. Tegenwoordig verloopt steeds meer communicatie via de computer in plaats van op papier. Waarom is schrijven dan toch zo belangrijk voor kinderen? Natuurlijk omdat kinderen nu (nog) niet altijd een computer, tablet of telefoon bij de hand hebben. Maar ook omdat schrijven belangrijk is voor de taalvaardigheid. Jonge kinderen leren woorden en letters aanzienlijk beter herkennen wanneer ze leren schrijven dan wanneer ze leren typen. Daarnaast leren ze eenvoudige woorden beter te spellen door te schrijven dan wanneer ze starten met het typen zonder te hebben leren schrijven.

lees verder op dekinderfysiotherapeut.com

Fijne motoriek Problemen met de fijne motoriek kunnen op verschillende leeftijden voorkomen, maar worden vooral gezien in de kleuterleeftijd, omdat er dan meer geknutseld en getekend wordt. Kinderen moeten leren knippen en tekenen binnen de lijntjes. Dit vereist veel oefening, het ene kind leert dat sneller dan het andere. Sommige kinderen blijven bepaalde dingen echter fout doen, ook al oefenen ze op school en thuis al veel. De kinderfysiotherapeut kan dan specifiek voor dit kind bekijken waar de oorzaak van dit probleem ligt en een individuele behandeling hierop richten.

lees verder op dekinderfysiotherapeut.com

DCD Bij 5-10% van de kinderen komt de diagnose Developmental Coordination Disorder (DCD) voor. DCD staat voor Developmental Coordination Disorder. Kinderen met DCD zijn onhandiger, vallen vaker en hebben moeite met het aanleren van allerlei vaardigheden als bijvoorbeeld schrijven en fietsen.

Volgens de DSM-IV (de standaard in de psychiatrische diagnostiek) moet een kind aan een aantal criteria voldoen om onder de classificatie DCD te vallen.

lees verder op dekinderfysiotherapeut.com